Chính sách bảo mật thông tin

ShopABC 4 năm trước 12902 lượt xem

1. Mục Ä‘ích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm: Họ và tên, giá»›i tính, ngày sinh, email, địa chỉ, Ä‘iện thoại liên lạc. Đây là các thông tin mà ecshopvietnam.com cần thành viên cung cấp bắt buá»™c khi mua hàng để chúng tôi liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tá»± chịu trách nhiệm về bảo mật và lÆ°u giữ mọi hoạt Ä‘á»™ng sá»­ dụng dịch vụ dÆ°á»›i tên đăng ký, mật khẩu và há»™p thÆ° Ä‘iện tá»­ của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ecshopvietnam.com về những hành vi sá»­ dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lÆ°u giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2. Phạm vi sá»­ dụng thông tin
Website ecshopvietnam.com sá»­ dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
- Gá»­i các thông báo về các hoạt Ä‘á»™ng trao đổi thông tin giữa thành viên và ecshopvietnam.com 
- Ngừa các hoạt Ä‘á»™ng phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt Ä‘á»™ng giả mạo thành viên;
- Liên lạc và giải quyết vá»›i thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
- Không sá»­ dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục Ä‘ích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại ecshopvietnam.com ;
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: ecshopvietnam.com  có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cÆ¡ quan tÆ° pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cÆ¡ quan công an Ä‘iều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào Ä‘ó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3. Thời gian lÆ°u trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lÆ°u trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của ecshopvietnam.com  .
Trường hợp có sá»± loại bỏ thông tin cá nhân/thành viên phải thông báo cho người bị loại bỏ thông tin trong vòng 05 ngày làm việc. Và chỉ loại bỏ thông tin khi có sá»± đồng ý của chủ sở hữu thông tin là cá nhân/thành viên Ä‘ó.
4. Địa chỉ của Ä‘Æ¡n vị thu thập và quản lý thông tin

5. PhÆ°Æ¡ng tiện và công cụ để tiếp cận và chỉnh sá»­a dữ liệu cá nhân
- Thành viên có quyền tá»± kiểm tra, cập nhật, Ä‘iều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sá»­a thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ecshopvietnam.com  thá»±c hiện việc này.
- Thành viên có quyền gá»­i khiếu nại về việc lá»™ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của ecshopvietnam.com . Khi tiếp nhận những phản hồi này, ecshopvietnam.com  sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hÆ°á»›ng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
-  Email tiếp nhận phản hồi: admin@ecshopvietnam.com 
6. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận vá»›i thông tin Ä‘ó
- Thông tin cá nhân của thành viên được ecshopvietnam.com  cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ecshopvietnam.com . Việc thu thập và sá»­ dụng thông tin của má»—i thành viên chỉ được thá»±c hiện khi có sá»± đồng ý của khách hàng Ä‘ó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sá»­ dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lá»™ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sá»± cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sá»± đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối vá»›i bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin Ä‘ã được quy định.
- ecshopvietnam.com  sá»­ dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin khách hàng nhập vào. Trong trường hợp máy chủ lÆ°u trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ecshopvietnam.com  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cÆ¡ quan chức năng Ä‘iều tra xá»­ lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trá»±c tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa Ä‘Æ¡n kế toán chứng từ số hóa tại khu vá»±c dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của ecshopvietnam.com 
- Ban quản lý ecshopvietnam.com  yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan nhÆ°: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, Ä‘iện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý ecshopvietnam.com  không chịu trách nhiệm cÅ©ng nhÆ° không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên Ä‘ó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên Ä‘ó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến Ä‘óng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: admin@ecshopvietnam.com